Slideshow Image

Podmokle Małe

Wieś Podmokle Małe położona jest w północnej części gminy Babimost w województwie lubuskim. Zamieszkuje ją ponad 420 mieszkańców. Wieś otoczona jest malowniczymi krajobrazami. Nazwa wsi Podmokle Małe jest nazwą topograficzną. Wieś leży nad jednym z dopływów Obry. Dookoła wsi znajdują się grunta bagniste i podmokłe. Stąd prawdopodobnie pochodzi nazwa Podmokle. W pobliżu znajduje się bliźniacza wioska Podmokle Wielkie. Obie wsie stanowią jedną gromadę i jedną całość kulturalną.

 

Image


Historia

Image Podmokle Małe to stara osada słowiańska. Według "Tajnego memoriału niemieckiego" Podmokle Małe istniały już w okresie przed pierwszą kolonizacją niemiecką. Te źródła potwierdzają, że było to osiedle słowiańskie. Jego mieszkańcy prawdopodobnie w większości parali się rybołówstwem. Od około roku 1257 obie wsie jak i cała babimojszczyzna stanowiły własność klasztoru Cystersów w Obrze. W okresie reformacji wsie te nie przeszły na wyznanie ewangelickie. Wioski po przyłączeniu do Prus w 1793 roku nadal zamieszkiwała ludność polska. W 1794 roku mieszkańcy Podmokli biorą udział w powstaniu kościuszkowskim. W 1796 roku Prusy skonfiskowały dobra duchowieństwa, przyjmując je pod administrację skarbu królewskiego. Dobra klasztoru zostają darowane junkrom pruskim i wyższym urzędnikom za zasługi dla monarchii pruskiej. Wielkie i Małe Podmokle otrzymał pruski radca rycerski Ritterschaftsrrath von Unruh. W 1819 roku chłopi zostają w Podmoklach uwłaszczeni.
Podczas powstania wielkopolskiego 18 mieszkańców Podmokli zbrojnie walczyło o przyłączenie swoich ziem do Polski. Po odcięciu od ojczyzny podmoklanie nigdy nie stracili nadziei na powrót do Macierzy. Okres międzywojenny to lata walki o zachowanie polskości. Powstają polskie organizacje społeczne, i polskie szkoły. 11 czerwca 1929r. Jan Baczewski wybitny działacz polonijny i poseł uroczyście otworzył Polską Szkołę Mniejszościową w Podmoklach Małych. Była to 27 szkoła polska w Niemczech. 5 sierpnia 1934 roku delegacja z Podmokli uczestniczyła w podniosłej uroczystości w Warszawie "Ślubu Rodła z Wisłą". Był to symboliczny chrzest wiślaną wodą sztandarów rodła. Rodło było odznaką Związku Polaków w Niemczech. Był to znak graficzny biegu Wisły z zaznaczeniem Krakowa, jako symbolu łączności z narodem polskim i jego kulturą.
Wraz z wybuchem II wojny światowej rozpoczęły się aresztowania polskich działaczy i nauczycieli. Mężczyzn wywieziono do więzień i obozu koncentracyjnego w Oranienburgu - Sachsenhausen, natomiast kobiety umieszczano w obozie koncentracyjnym Ravensbruck. Należy tu wspomnieć o wyjątkowej rodzinie Rychłych, z której aż cztery osoby giną w obozie. Na zawsze Podmokle Małe wraca do Polski w noc 29 stycznia 1945 roku. Wsie Małe i Wielkie Podmokle wchodzą w skład Gminy Babimost.

 

Krajobraz

Zróżnicowane ukształtowanie terenu z wysoczyzną morenową rynną jeziora Wojnowskiego. Nizinny charakter tej krainy uformowany przez lodowce od wieków wykorzystywany jest przez człowieka. Stosunkowo czysty ekologicznie region bez kopalin. Piękne łąki, i pola zadecydowały o rolniczym charakterze tego regionu. Przeważają lasy sosnowe z niewielką domieszką lasów liściastych. Ziemie te odznaczają się różnorodnością środowisk wodnych i lądowych, skupia się tu stosunkowo duża liczba stanowisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Image


Klimat

Klimat łagodny umiarkowany, od zachodu napływają morskie masy wilgotnego powietrza, a od wschodu kontynentalne suche masy. Klimat należy do najcieplejszych w Polsce, z małą ilością opadów atmosferyczynych i dużym nasłonecznieniem w okresie letnim. Wiatry średnio - umiarkowane głównie zachodnie, długość okresu wegetacji roślin 229 dni.


Szata roślinna i świat zwierzęcy - cenne przyrodniczo obszary

38% obrębu wsi zajmują lasy, głównie sosnowe z coraz częściej stosowaną większą domieszką lasów liściastych, w okresie jesiennym są bogate w grzyby i inne runo leśne.
Na skraju obrębu w 1977r. utworzony został rezerwat "LASKI", którego pow. wynosi 43 ha. z unikatowymi okazami drzew: wiąz, grab, buk, świerk, modrzew, klon jawor, sosna wejmutka, robinia akacjowa, kasztanowiec biały i dąb czerwony, których wiek szacuje się na 100-180 lat oraz 200 letni dąb "Kazimierz" rosnący w pobliżu leśniczówki jako pomnik przyrody.

Image

Krzewy: leszczyna, czeremcha, kruszyna, trzmieliny. W runie występuje 41 gat. roślin naczyniowych i mszaków m. in. rosiczka okrągłolistna, przygiełka biała, mącznica lekarska. Stwierdzono występowanie 53 gatunków ptaków. Rzadkie okazy: dzięcioł średni, muchołówka mała i żałobna, pokrzywnica, gil. Zwierzęta: dzik, jeleń, daniel, sarna, lis, jenot, zając. W pobliżu zbiorników małej retencji i rzeki gnieżdżą się rodziny bobrów budując żeremie, dzikie kaczki. W północnej części obrębu licznie występuje jeleń, na polach w pobliżu lasów sarny i dziki, można też spotkać jenota i borsuka.
Rezerwat "LASKI" chroni leśne fragmenty doliny Gniłej Obry, która wraz z podmokłymi łąkami, naturalnymi oczkami wodnymi i bagnami tworzy specyficzny układ ekosystemów bogatych florystycznie i faunicznie. Rezerwat wykorzystywany jest do celów dydaktycznych przez nauczycieli z pobliskich szkół podstawowych i gimnazjum. Korzystne położenie oraz ścieżka dydaktyczna powoduje, że jest miejscem często odwiedzanym przez turystów, spacerowiczów i wycieczki.


Wody powierzchniowe i podziemne

Rzeka Gniła Obra z bardzo gęstą siecią rowów melioracyjnych, kilka zbiorników małej retencji, należy do zlewni Odry. Od kilku lat wzrasta czystość rzeki z uwagi na wybudowane oczyszczalnie ścieków, do których systematycznie podłączane są poszczególne miasta, a w najbliższych latach również naszą wieś. Zachowana została część prastarego koryta rzeki na niższych terenach. W dolinie rzeki rozległe łąki zajmują 11% ogółu powierzchni. Zasoby wód podziemnych są wzbogacone w niezliczone widoczne źródliska.



Image


Gleby

Ogólna powierzchnia obrębu geodezyjnego wsi Podmokle Małe wynosi 1543ha, grunty orne stanowią 697ha, łąki 178ha, lasy 585ha, pozostałe 83ha. Gleby są średnio - słabe z przewagą żytnio - ziemniaczanych. 45% gruntów zajmuje V i VI kl. Pomimo bardzo słabej bonitacji gleb, odłogi i ugory stanowią tylko 2% ogólnej powierzchni.


Drogi i komunikacja

Na obrzeżach obrębu przebiega droga wojewódzka Babimost - Świebodzin. Wieś połączona jest z Babimostem dwoma drogami powiatowymi utwardzonymi. Drogi gruntowe, gminne, dojazdowe do pól utrzymane są w dobrym stanie. Łączna długość wszystkich dróg wynosi około 46km.


Architektura wiejska

Podmokle Małe dysponują ściśle zwartą zabudową gospodarczą i mieszkaniową, charakterystyczną dla tych terenów. Świadczy to o wielowiekowej wysokiej kulturze rolnej.

Image

Image

Image



Image


Ukształtowanie przestrzeni publicznej

Mieszkańcy wiosek Podmokli Małych i Podmokli Wielkich wybudowali wspólny kościół  między wioskami.

Image

W 2004 roku została wybudowana ścieżka rowerowa łącząca obydwie wsie. W wiosce funkcjonuje sala wiejska, która skupia życie kulturalne wioski i zarazem służy jako sala gimnastyczna dla uczniów szkoły podstawowej, a popołudniami dla młodzieży starszej.
Od kilkunastu lat na sali w okresie karnawałowym odbywają się popularne w całej gminie biesiady z udziałem zespołów ludowych, z przyśpiewkami ludowymi, które śpiewa cała sala.

Image

Przy sali wiejskiej znajduje się remiza OSP, przystanek autobusowy, sklep i kiosk spożywczy. We wiosce znajduję się nowoczesna szkoła podstawowa, która powstała na bazie Szkoły Polskiej z 1929 roku. Do szkoły uczęszcza młodzież z Podmokli Małych, Podmokli Wielkich i Lasek. Szkoła pełni funkcję kulturalno - oświatową i swoją działalnością integruje lokalną społeczność.


Osobliwości kulturowe

W szkole powstała Izba Pamięci w której zgromadzone są ciekawe eksponaty, pamiątki, zdjęcia i dokumenty, które dotyczą ziemi podmoklańskiej. W izbie znajduje się kącik "Jak żyli podmoklanie". Przedstawia on sprzęt gospodarstwa domowego, narzędzia rolnicze oraz fotografie. Wszystkie eksponaty podarowali okoliczni mieszkańcy. Obok szkoły powstaje skansen maszyn i urządzeń rolniczych. Zgromadzono już bardzo dużo starych i ciekawych maszyn rolniczych, które stoją w stodołach wiejskich ponieważ nie ma wiaty żeby je wyeksponować.



Image

Image

Image


 

Tradycje, obrzędy

Image

Najstarszym zachowanym obrzędem jest "cycha" czyli wyrzeźbiona w drewnie ryba pomalowana na czarno. Na niej w chwili zgonu mieszkańca wioski przymocowuje się kartkę z jego imieniem i nazwiskiem oraz datą pogrzebu. Cycha krąży po całej wiosce przekazywana przez sąsiada kolejnemu, aż zostaną wszyscy powiadomieni. Natomiast wszystkie aktualne ogłoszenia roznosi "dzwonkowy", który jedzie przez wioskę dzwoniąc dzwonem. Wszyscy zainteresowani wychodzą przed bramy lub otwierają okna i pytają o wiadomości. 

buy cialis without doctor prescription canada purchase cialis - millpharmacy.com buy cialis 2.5 mg