Slideshow Image

Laski

Charakterystyka miejscowości
Miejscowość Laski  położona jest w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, w gminie Babimost, dokładnie w północno-zachodniej jej części, poza głównymi ciągami komunikacyjnymi w pobliżu rezerwatu przyrody.
Sołectwo Laski to najmniejsze sołectwo gminy Babimost. Położone jest z dala od głównych dróg i większych miejscowości, w odległości ok. 3 km na północny-zachód od Babimostu.
W miejscowości znajdują się 23 gospodarstwa domowe, a w tym 18 gospodarstw rolnych- produkcji mieszanej.
Na terenie Lasek znajduje się sala wiejska (zbudowana w czynie społecznym w pierwszej połowie lat 70-tych).
Przez miejscowość Laski prowadzi jedna główna ulica, wzdłuż której wybudowane są gospodarstwa. Charakterystyczną cechą wioski jest rozmieszczenie zabudowań przeważnie po lewej stronie miejscowości jadąc od strony Babimostu. Każdy gospodarz jest wybudowany na własnej ziemi, wiąże  się to ze znaczną odległością pomiędzy posesjami. Na odcinku zabudowanym wieś ma ok. 3 km długości. Liczba ludności (stan na dzień 20.10.2009r. wg danych z Urzędu Gminy)? 89 osób.
Wieś i jej otoczenie odznacza się wybitnymi walorami krajobrazowymi i kulturowymi. Skala, charakter, klimat urbanistyczny miejscowości warte są zachowania i kultywowania.
Cały obszar wsi jest zelektryfikowany i zgazyfikowany. Miejscowość Laski jest w pełni zwodociągowana. Wieś jest podłączona do sieci telekomunikacyjnej i ma  możliwość korzystania z sieci internetowej.
Wszystkie wyżej wymienione media zostały wybudowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców.
W latach 1960- 1961 w sołectwie Laski grunty rolne zostały zmeliorowane. Ogólna ich powierzchnia wynosi 306.23 ha, z czego 280.99 ha stanowią grunty orne oraz  3.91 ha użytki zielone. Długość rowów melioracyjnych wynosi 2095mb. W Laskach istnieje sala   wiejska, w której mieszkańcy spotykają się na zebraniach, spotkaniach, zabawach, które przyczyniają się do integracji społeczeństwa.

Walory ukształtowania przestrzeni publicznej
Przez miejscowość przebiega droga powiatowa łącząca ze sobą pobliskie wsie Nowe Kramsko i Podmokle Małe. Na odcinku zabudowanym sołectwo ma ok. 3km długości. Laski charakteryzuje dość dalekie rozmieszczenie domów względem siebie, z przewagą zabudowań po jednej stronie. W centrum wsi wybudowana jest świetlica wiejska, w której mieszkańcy się spotykają.

Walory architektury wiejskiej
Architektura wsi jest specyficzna, charakteryzuje ją zabudowa zagrodowa ściśle powiązana z rozwojem rolnictwa. Zachowana  została mała skala wsi o przyjemnym klimacie urbanistyczno? przestrzennym. W sołectwie znajduje się kapliczka z lat 80-tych  z ciekawym starodrzewem wokół i funkcjonująca niewielka świetlica wiejska. Wzdłuż głównej drogi zamontowane jest oświetlenie uliczne.

Walory krajobrazu
Wieś Laski położona jest w otoczeniu lasów i pól. Najbliższe większe miejscowości to Babimost, Nowe Kramsko, Smardzewo, Podmokle Małe. Położenie to decyduje o bardzo malowniczych krajobrazach, atrakcyjności dla zamieszkania i wypoczynku.

Walory klimatu
Łagodny klimat z przelotnymi opadami deszczu i dużym nasłonecznieniem oraz zachodnie umiarkowane wiatry stwarzają korzystne warunki klimatyczne dla rolnictwa, zamieszkiwania i wypoczynku. Nizinny charakter tej krainy, uformowany przez lodowce, od wieków był wykorzystywany przez człowieka. Czysty ekologicznie rejon, brak kopalin i wieloletnie tradycje zadecydowały o rolniczym charakterze tego obszaru.

Walory szaty roślinnej
W 1973 roku na skraju obrębu Podmokli Małych, przy granicy z sołectwem Laski powstał rezerwat ?Laski?. Zamieszkuje w nim wielu gatunków zwierząt i siedlisk ptaków, jego powierzchnia wynosi 43 ha. Drzewostan stanowią unikatowe okazy drzew: wiąz, grab, buk, świerk, modrzew, klon jawor, sosna wejmutka, robinia akacjowa, kasztanowiec biały i dąb czerwony, których wiek szacuje się na 100-180 lat oraz 200 letni dąb "Kazimierz" rosnący w pobliżu leśniczówki jako pomnik przyrody. Krzewy to leszczyna, czeremcha, kruszyna, trzmieliny. W runie leśnym występuje 41 gat. roślin naczyniowych i mszaków m. in. rosiczka okrągłolistna, przygiełka biała, mącznica lekarska. Rezerwat "LASKI" chroni leśne fragmenty doliny Gniłej Obry, która wraz z podmokłymi łąkami, naturalnymi oczkami wodnymi i bagnami tworzy specyficzny układ ekosystemów bogatych florystycznie i faunicznie. Rezerwat wykorzystywany jest do celów dydaktycznych przez nauczycieli z pobliskich szkół podstawowych i gimnazjum. Korzystne położenie oraz ścieżka dydaktyczna powoduje, że jest miejscem często odwiedzanym przez turystów, spacerowiczów i wycieczki.

Świat zwierzęcy
W okolicach Lasek i w rezerwacie stwierdzono występowanie 53 gatunków ptaków. Rzadkie okazy to dzięcioł średni, muchołówka mała i żałobna, pokrzywnica, gil. W pobliżu zbiorników małej retencji i rzeki gnieżdżą się dzikie kaczki oraz rodziny bobrów budując żeremie. W północnej części obrębu licznie występuje jeleń, na polach w pobliżu lasów sarny i dziki, można też spotkać jenota i borsuka zająca, daniela, czy lisa.

Gleby
Ogólna powierzchnia obrębu geodezyjnego wsi Laski wynosi 306.23 ha.
Grunty wsi mają bardzo zróżnicowane podłoże, co obrazuje poniższa tabela.
Najwięcej gruntów rolnych jest w klasie bonitacyjnej IVa ? 72,64 ha, co stanowi 31% użytków rolnych. Pastwiska i łąki zajmują 26,6 ha i stanowią 11%, natomiast powierzchnia lasów to 11,35 ha i stanowi 4,9% ogólnej powierzchni.

Drogi
Wzdłuż Lasek biegnie jedynie droga gminna, która jest przecięta drogą powiatową nr F1193. Łączna długość dróg gminnych i gruntowych w sołectwie wynosi 4201mb.

Miejsca tradycyjnych spotkań, place i miejsca publiczne
Głównym miejscem spotkań, występów i zabaw w Laskach jest sala wiejska wraz z przyległym terenem. Znajduje się ona w połowie miejscowości.  Przy sali znajduje się staw z aleją drzew.

Miejsca sportu, szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne
Przez teren sołectwa przebiega ścieżka dydaktyczno-historyczna Gminy Babimost. Jest to szlak wiodący po zabytkach, miejscach pamięci narodowej i innych miejscach historycznych. Ścieżka składa się z 14 istotnych miejsc i prowadzi przez Babimost? Podmokle Małe? Podmokle Wielkie? Laski? Nowe Kramsko? Stare Kramsko.
W każdej z wymienionych miejscowości znajdują się tablice z opisem historycznych obiektów w języku polskim i niemieckim. Na każdej z nich znajduje się zdjęcie przedstawionego zabytku oraz mapa miasta lub gminy, na której zaznaczone są  kolejne punkty tej ścieżki. W okolicach Lasek punktem godnym obejrzenia jest rezerwat.
Laski mogą się pochwalić drugim szlakiem ? Szlakiem Koźlarskim im. Tomasza i Walentego Brudłów. Biegnie on przez miejscowości Kopanica? Mała Wieś? Wąchabno? Linie? Wojnowo? Stare Kramsko? Kolesin? Nowe Kramsko? Laski? Podmokle Małe. Ideą szlaku jest ochrona dziedzictwa kulturowego południowych rubieży regionu kozła, położonych w południowo-zachodniej Wielkopolsce, obszaru od połowy lat 90. ub. wieku zwanego Regionem Kozła. Wyróżnikiem tego terenu  jest instrument muzyczny z rodziny dud, zwany kozłem- stąd nazwa regionu i Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej, wokół którego konstytuują się wielowiekowe tradycje historyczno-kulturowe tych ziem.

Gospodarstwa rolne
Na terenie wsi Laski znajduje się 17 gospodarstw rolnych, specjalizujących się w uprawę zbóż, roślin okopowych, hodowli bydła mlecznego oraz trzody chlewnej, a także pszczelarstwa.

Użytkowanie gruntów

Ogólna powierzchnia obrębu wsi wynosi  306.23 ha w tym:

  • Grunty orne: 280.99ha
  • Użytki zielone: 3.91ha
  • Lasy: 3.39ha
  • Tereny zabudowane: 5.63ha
  • Tereny komunikacyjne (drogi): 9.60ha
  • Tereny pozostałe: 2.70ha

 

buy viagra 50mg uk - viagra for women