Slideshow Image

Historia OSP w Podmoklach Wielkich

Straż Pożarna w Podmoklach Wielkich powstała w 1901 roku-datę tą przyjmuje się jako początek działalności miejscowej jednostki strażackiej. To właśnie w owym czasie wybudowano w Podmoklach Wielkich pierwszy budynek Remizy Strażackiej.

Prawdopodobnie początki organizacyjne były już wcześniej prowadzone przez ówczesnego sołtysa Tomasza Konopnickiego, ale brak dokumentu który poświadczałby wcześniejsze powstanie miejscowej straży. Natomiast wybudowanie Remizy w 1901r. jest niezaprzeczalnym faktem. W budynku tym oprócz pomieszczeń na sprzęt strażacki, był jeszcze pokój noclegowy dla przejezdnych oraz pomieszczenie dla osób, które weszły w konflikt z prawem. Strażą Pożarną w tamtym czasie kierowali sołtysi: Tomasz Konopnicki, następnie Stanisław Trocholepszy i Walenty Michalski. Sołtysi opiekowali się sprzętem strażackim, wyznaczali konie do sikawki i beczkowozu oraz w czasie pożaru kierowali akcją gaszenia. Pierwszy budynek Remizy Strażackiej znajdował się przy skrzyżowaniu dróg w centrum wsi, a mianowicie przy drodze głównej łączącej się z drogą do Nowej Wsi Zbąskiej.

W 1929 roku wybudowano nową Remizę Strażacką wraz z zapleczem i mieszkaniem. Natomiast starą Remizę rozebrano, a materiał budowlany sprzedano na aukcji wśród mieszkańców Podmokli. Elementy metalowe z zaznaczonymi datami powstania pierwszej Remizy nabyli: Wincenty Szukała i Stanisław Mazur. Elementy te do dzisiaj istnieją na budynkach gospodarczych zabudowań Z. Szukały i K. Odważny. Straż Pożarna w Podmoklach Wielkich powstała jako polska organizacja społeczna i służyła do niesienia pomocy mieszkańcom swojej miejscowości. Mieszkańców tamtego okresu cechował ogromny patriotyzm który budził podziw i stwarzał także zagrożenie dla struktur niemieckich. Dlatego też, w drugiej połowie lat trzydziestych nastąpił okres prześladowań dla Polaków zamieszkałych w miejscowościach na pograniczu Za swoją postawę patriotyczną i przynależność organizacyjną wiele osób,: Stanisław Trocholepszy, Mikołaj Hepel, Jan Michalski, Franciszek Weimann, Piotr Olejniczak, Piotr Heppel, Alfons Konopnicki i wielu innych zostało osadzonych w więzieniach i obozach koncentracyjnych, Niektórzy z nich zapłacili wtedy najwyższą cenę, oddając życie. Po drugiej wojnie światowej mieszkańcy wsi przystąpili do wznowienia działalności Straży Pożarnej, jako Ochotniczej Straży Pożarnej. Wśród działaczy wymienia się Antoniego Szewczyka, Franciszka Trocholepszego i Edmunda Wołka. Po wojnie kompletowano sprzęt strażacki, a działalność wszystkich strażaków przynosiła wymierne efekty. Na uwagę zasługuje praca szkoleniowa z młodzieżą, którą prowadził druh Feliks Gaertner jako komendant jednostki. W latach sześćdziesiątych zarząd uzupełniali druhowie Piotr Heppel, Jan Weimann , Franciszek Radny, Stanisław Modrzyk. Funkcję Prezesa pełnił druh Franciszek Michalski. W 1968 roku wybrano nowy zarząd na czele  z Prezesem Stanisławem Michalskim. Funkcje tę pełnił do 1976 roku, a od tego czasu do 1991roku zarządem kierował Prezes druh Eugeniusz Wołek. W okresie powojennym najdłużej naczelnikiem straży był druh Jan Janeczek, który pełnił tę funkcje od 1972 roku do 1991 roku. Natomiast  sekretarzem zarządu w 1968 roku wybrano druha Jerzego Heppla, który najdłużej pełnił tę funkcje aż do stycznia 2001 roku. Długi okres stażowy posiada druh Wiktor Janeczek, który jako gospodarz jednostki pełnił funkcje od 1968 r. do 1991 roku. Długoletni staż jako przewodniczący komisji rewizyjnej posiada druh Kazimierz Marciniec, który pełnił tę funkcję z krótkimi przerwami od 1972 r. do 1991 roku. Warto zaznaczyć wielką aktywność strażacką druha Leona Wojtka, który swoją działalność na niwie strażackiej spełniał przez 55 lat.

Obecny zarząd tworzy następne pokolenie. W 1991 roku funkcje Prezesa powierzono druhowi Markowi Piątyszkowi, który kieruje zarządem do dnia dzisiejszego. Naczelnikiem kilka lat był druh Andrzej Szymański, obecnie funkcje tą pełni Andrzej Piwecki, sekretarzem jest druh Krzysztof Wojtek, skarbnikiem druh Paweł Lewandowski a gospodarzem druh Mieczysław Niemiec. Wiele lat przewodniczący komisji rewizyjnej był druh Janusz Janeczek, który był także przewodniczącym komisji rewizyjnej w Miejsko-Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Babimoście.

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Podmoklach Wielkich skupia 78 członków, w tym 30 czynnych, 40 wspierających i 8 jest w drużynie młodzieżowej. Jednostka strażacka na swój Jubileusz 100-lecia działalności otrzymała nowy samochód strażacki, typu lekkiego/Lublin/, natomiast w 2008 r. samochód został wyposażony w agregat wysoko ciśnieniowy szybkiego natarcia.

Miejscowi strażacy włączali się wiele prac społecznych na rzecz środowiska lokalnego. Była remontowana i rozbudowana Remiza Strażacka, ale z braku miejsca nie spełniała swoich zadań. Dlatego w czynie społecznym 1988 roku rozpoczęto budowę nowego obiektu. Budynek w którym obecnie mieści się siedziba OSP, a także świetlica wiejska wraz z salą oraz oddział przedszkolny został oddany do użytku w 1992 roku. Budynek ten w pełni spełnia oczekiwania mieszkańców w zakresie działalności strażackiej i kulturalnej. Na zakończenie karnawału miejscowa OSP każdego roku organizuje tzw. zapusty. Tradycja ta ma bardzo długą historię, z pokolenia na pokolenie przekazywane są motywy i wartości tego obrzędu dla tych ziem. Zwyczaje te, swoją oryginalnością integrowały miejscową społeczność.