Slideshow Image

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu
„Przyjaźni Podmoklom”

 

Numer KRS: 0000302805

 

 

Władze Stowarzyszenia:

Prezes- Grzegorz Ryczek

Wiceprezes- Sylwester Błoch

Sekretarz- Maria Białas

Skarbnik- Krzysztof Tysz

Członek- Małgorzata Mazur

 

Stowarzyszenie powstało o1.04.2009 roku z inicjatywy osób zaangażowanych w prace nad powstaniem Gminnego Skansenu maszyn i Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych. Od 30.10.2009 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy sobie 22 członków.

Celem działalności stowarzyszenia jest wspieranie harmonijnego rozwoju i ochrony dziedzictwa kulturowego: Gminnego Skansenu Maszyn Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych oraz Regionu Lubuskiego, Regionu Kozła, a w szczególności wiosek Podmokli Małych, Podmokli Wielkich i Lasek prowadzącego do stałego podnoszenia jakości życia mieszkańców wiosek.

W celu realizacji celów działalności Stowarzyszenia, w ramach dostępnych środków, Stowarzyszenie będzie prowadzić zadania na następujących polach:

 • ochrony dziedzictwa kulturowego- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, folkloru i tradycji,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie społeczności wokół istotnych dla niej spraw,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działalności edukacyjnej,
 • działalności promocyjnej i informacyjnej,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, działań wspomagających rozwój demokracji,
 • upowszechnianie wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje postawione przez siebie cele w szczególności poprzez:

 • współpracę z władzami lokalnymi, instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami, które mogą mieć wpływ na poprawę funkcjonowania skansenu, wiosek i ich społeczności,
 • wsparcie wszelkimi dostępnymi środkami inicjatyw zmierzających do poprawy sytuacji w podanych wyżej polach;
 • animowanie działań wspólnot lokalnych, działania sąsiedzkie, samopomoc sąsiedzką;
 • organizację imprez kulturalnych i sportowych i integracyjnych, festynów, zabaw, turniejów sportowych, wycieczek i wypoczynku wakacyjnego;
 • działalność edukacyjną: prowadzenie szkoleń, konferencji, seminariów itp;
 • działalność wydawniczą poprzez wydawanie i publikację broszur, folderów plakatów itp;
 • prowadzenie innych działań przewidzianych dla Stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy do wspierania działalności naszego Stowarzyszenia poprzez przekazanie na jego rzecz, w trakcie składania zeznania podatkowego za pośrednictwem urzędów skarbowych, 1% podatku. W zeznaniu podatkowym (PIT) należy wpisać nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu “Przyjaźni Podmoklom” oraz nr KRS: 0000302805. Ze swojej strony zapewniamy, że żadna złotówka nie zostanie wydatkowana niezgodnie z działalnością statutową.