Slideshow Image

Koła Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich powstały ponad 50 lat temu i do dziś prowadzą działalność we wszystkich sołectwach Gminy Babimost, również w Podmoklach Wielkich, Podmoklach Małych i Laskach.
Koła są organizatorami kursów z zakresu gospodarstwa domowego i pokazów, oraz konkursów, których celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności kobiet wiejskich związanych z ich pozycją w rodzinie, w gospodarstwie wiejskim i zmieniającą się rolą w życiu publicznym. Początkowo wysiłek skierowano na szkolenie kobiet wiejskich, a w późniejszym okresie na organizację współzawodnictwa w podnoszeniu produkcji rolnej w ramach państwowego planu gospodarczego. Zespoły kobiece popularyzują prowadzenie ogródków przydomowych, na których uprawia się warzywa i pielęgnuje kwiaty. Corocznie odbywają się konkursy np.: "Więcej warzyw i kwiatów w moim ogródku". Działalność KGW była i jest wszechstronna. Trudno jest znaleźć dziedziny życia społecznego na naszej wsi, gdzie nie są zaangażowane członkinie KGW, poczynając od organizacji dziecińców wiejskich poprzez pomoc dla starszych i chorych mieszkańców, pomoc powodzianom i innym dotkniętym klęskami żywiołowymi. Aktywnie włączają się w organizowanie gminnych uroczystości: dożynek, biesiad, uroczystości szkolnych. Swoim działaniem wspaniale integrują środowisko wiejskie, kultywują tradycje regionalne i zaszczepiają je w młodych pokoleniach. Szefowe poszczególnych Kół tworzą Gminną Radę Kobiet.